Renovatie stelplaats De Lijn te Haacht

Bouwheer :
VVM De Lijn - Projectencentrum Mechelen

Architect :
Architect Archiles - Arch. Luk Segers - Geel

Aanvang van de werken :
April 2015

Einde van de werken :
Augustus 2016

Bedrag :
€uro 1.915.992,27

WERKBESCHRIJVING: Renovatie stelplaats voor bussen De Lijn Haacht

De stelplaats van Haacht omvat kantoren voor de exploitatie van de regio, een onderhoudscentrum en uiteraard de mogelijkheid om bussen te stallen. De grote uitdaging binnen deze aanneming was om de werking van al deze facetten gedurende de gehele aanneming , in gebruik te houden. Een gefaseerde uitvoering was dus niet alleen noodzakelijk maar ook onderworpen aan een continu verloop met wijzigingen die zeer kort op de bal opgevolgd dienden te worden.
Binnen dit concept van fasering  viel het werk in drie delen op te splitsen: een nieuw bureelgedeelte, opgebouwd uit twaalf aaneengesloten containerunits, welke geplaatst diende te worden vooraleer het bestaand kantoorgedeelte afgebroken kon worden.
Een tweede facet is het werkhuis (onderhoudscentrum). De nodige aanpassingen aan elektriciteit en verwarming werden pas mogelijk na het bouwen van een bijkomend onderhoudscentrum, dat een extra busplaats voor onderhoud voorziet en zo de nodige ruimte vrijmaakte om binnen het bestaand gebouw de noodzakelijke aanpassingen te doen.
Het laatste onderdeel van de renovatie is de meer dan 10.000m2 grote oppervlakte van de stelplaats zelf, waarbij het grootste deel van de werken zich onder de grond bevindt: drie kringen met koolwaterstofafscheiders, een gescheiden rioleringssysteem dat tevens dienst doet als buffervoorziening voor regenwater en de voorzieningen voor een hydrobiologische afvalwaterzuiveringsinstallatie, waarbij het bovengronds gedeelte ondergebracht werd in een prefabgarage en het afvalwater van de buswasinstallatie kan zuiveren. Als afwerking werd geopteerd voor vloeistofdicht asfalt voor de parkeerplaatsen van de bussen, waterdicht beton voor de wasstraat, herbruik van bestaande kasseien voor de inrit en waterdoorlatende kiezels voor de personeelsparking.